Medaila 2024 Érem

Medailu navrhla Laura Batka, grafická dizajnérka z Kamenného Mostu. Az érmet Batka Laura, kőhídgyarmati grafikus tervezte. 

Originál darovacej listiny a pečate Karola III., súkromná zbierka Mariána Kviteka (Bíňa). III. Károly adománylevele és a pecsét eredeti, Kvitek Marián (Bény) gyűjteménye. 

Pamätná medaila 1 Thaler (vtedajšie platidlo na našom území) na pamiatku 300. výročia Donačnej listiny uhorského kráľa Karola III. z rodu Habsburgovcov, ktorú udelil mestu Párkány (Štúrovo) v roku 1724.

Emlékérem 1 Tallér (akkori fizetőeszköz ezen a területen) Habsburg származású III. Károly magyar király 1724-ben Párkánynak adott királyi adománylevelének 300. évfordulójára. 


SK

Dôveryhodné pramene uvádzajú, že jarmoky sa v Štúrove konali oveľa skôr. Avšak až donačná listina panovníka Karola III. v roku 1724 aj oficiálne potvrdila Párkány, dnes Štúrovo, ako jarmočné miesto a povoľovala 4 veľké krajinské jarmoky do roka: "Štyri Jarmoky, teda Ročné voľné trhy a to Prvý na Deň Svätého Juraja vojaka a mučeníka (24. apríl); Druhý na Deň Svätého Bartolomeja apoštola (24. augusta); Tretí na Deň Svätých Šimona a Júdu apoštolov (28. októbra); a nakoniec Štvrtý na Deň Panny Svätej Lucie mučeníčky (13. december)." Donačnú listinu okrem arcibiskupa žiadali aj Štúrovčania, pretože prinášala mnoho výhod. " ... za tých istých slobôd a zvláštnych výsad, ktoré prináležia našim slobodným Jarmokom...v hore uvedenom arcibiskupskom mieste Parkane mohli byť naveky konané a konateľné." Získanie darovacej listiny určite uľahčil fakt, že v tej dobe sa v Štúrove usporadúvali jarmoky už niekoľko storočí dozadu. Ako plynuli nasledujúce storočia, tak ostal nadnes už iba jeden z pôvodných štyroch jarmokov – Jarmok Šimona a Júdu, ktorý každoročne dodáva štúrovskej jesennej októbrovej oblohe zvláštny kolorit. 

HU

Hiteles feljegyzések bizonyítják, hogy vásárokat már jóval korábban is tartottak Kakaton. A III. Károly király által, 1724-ben kiadott adománylevél viszont már hivatalosan is vásáros hellyé nyilvánította Párkány helységet, amely évi négy országos vásár megtartását engedélyezte: "Négy Vásár, vagyis Esztendei szabad piarcz és ugyan Első Szent György Vitéz és Mártír napján (ápr. 24); a másik Sz. Bertalan Apostol napján (aug. 24); a harmadik Sz. Simon és Júda Apostolok napján (okt. 28); a negyedik végre Szűz Sz. Luca Mártír napján (dec. 13)." Az adománylevelet a hercegprímás mellett maguk a párkányiak kérelmezték, mert az különféle kiváltságokkal járt. "...ugyanazon szabadságok, és különös jussok mellett, amellyeknél fogva szabad Vásárok...a fennmondott Párkány Érseki helységben örökösen tarthasson és tartasson." Az adománylevél megszerzésében bizonyára megkönnyítette a dolgukat az a tény, a párkányi vásárok akkorra már több évszázados múltra tekintettek vissza. A századok multával az eredeti négy vásárból mára csupán a Simon-Júda napi vásár maradt fenn, mely a mai napig jellegzetes koloritot von az októberi égboltra.