SK 

Propozície pretekov II. Štúrovský zimný beh 2022

Termín konania: 20.2.2022 (nedeľa)

Podmienky: účasť výhradne v režime OP nad 18 rokov , OTP pre osoby do 18 rokov. Prosíme predložiť doklad! Účastníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.

Miesto konania: Štúrovo (Pešia zóna, Hlavná, Bocskaiho, Dolná, Kossúthova, Sv. Štefana, Pešia zóna)

Organizátor: Vis Vitalis klub o.z., Komenského 72, 943 01 Štúrovo, 421 907 561 488, e-mail: visvitalisklub@gmail.com

Popis pretekov:

Vybrané kilometre je možné dokončiť behom, joggingom alebo dokonca chôdzou po určenej ceste.

 • 3km bežecké preteky - 1 okruh
 • 6km bežecké preteky - 2 okruhy
 • 9km bežecké preteky - 3 okruhy

Časový harmonogram:

11:15 - 12:40 hod. - Prezentácia pretekárov a preberanie štartového čísla s chipom

Štart

13:00 hod. - 9 km bežecké preteky - 3 okruhy po 3km

13:03 hod. - 6 km bežecké preteky - 2 okruhy po 3km

13:06 hod. - 3 km bežecké preteky- 1 okruh 3km

13:30 hod. - Priebežné vyhodnotenie výsledkov

Časový limit:

bežecké preteky 1:30 hod. od štartu

Vek pretekárov: bez limitu, s podmienkami:

 • neplnoletí pretekári od 13 rokov do 18 rokov pri preberaní štartového čísla musia odovzdať písomný súhlas svojho zákonného zástupcu. Súhlas zákonného zástupcu je súčasťou akceptácie štartu; formulár splnomocnenia "tu"
 • bežci do 12,9 rokov sa môžu zúčastniť iba v doprovode účastníka staršieho ako 18 rokov, ktorý sa taktiež musí na túto disciplínu riadne zaregistrovať a preukázať súhlas zákonného zástupcu neplnoletého " tu".

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Cena štartovného:

7€/osoba  pri online registrácii cez VysledkovyServis.sk

Štartovný balíček obsahuje:

 • štartovné číslo s čipom časomiery
 • účastnícka medaila (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate v stanovenom časovom limite)
 • online diplom

Ceny pre víťazov:

Najrýchlejší bežec Žena/Muž v každej kategórii.

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 19.2.2022 o 12.00 alebo pri dosiahnutí max limitu 200 účastníkov.

Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť iba kartou alebo prevodom. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Meranie časov a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a následne na FB stránke podujatia.

Štartovné číslo:

Štartovné čísla budú pripravené na vyzdvihnutie v turistickej informačnej kancelárii mesta od 12:00 h v deň pretekov. Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na vonkajšej vrstve oblečenia, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť kým je registrácia otvorená. Vyberte položku "Zmena prihlášky" a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník.

Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Zaplatené štartovné sa nevracia. 

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Šatne a úschovňa:

Možnosť prezlečenia, WC bude v miestnosti mestského Kina Danubius. Za stratu cennosti organizátor nezodpovedá.

Covid 19:

Opatrenia súvisiace s Covid 19 budú uplatnené podľa opatrení platných pre okres Nové Zámky v deň podujatia.

Vis maior:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností rozhodnúť o organizácii pretekov virtuálne.

HU

A II. Párkányi Téli Futás 2022 feltételei

A futás időpontja: 2022.2.20. (vasárnap)

Feltétel: Csak az oltottak és az átesettek futhatnak, a 18 év alatti személy negatív teszttel is. Kérjük, hozza magával a dokumentumokat. A légutakat le kell takarni szájmaszkkal.

Helyszín: Párkány (Sétálóutca, Fő utca, Bocskai, Alsó, Kossuth, Szt. István, Sétálóutca)

Szervező: Vis Vitalis klub o.z., Komensky 72, 943 01 Párkány, 421 907 561 488, e-mail: visvitalisklub@gmail.com

A verseny leírása:
A kiválasztott kilométerek a meghatározott útvonalon futással, kocogva vagy akár gyaloglással is teljesíthetőek

 • 3km - 1 kör
 • 6km  - 2 kör
 • 9km  - 3 kör
Program:
11:15 - 12:40 - Versenyzők  átveszik a chippes rajtszámokat 
Start

13:00 - 9 km-es táv - 3 kör

13:03 - 6 km-es táv - 2 kör

13:06 - 3 km-es táv- 1 kör 3km

13:30 - Az eredmények időközi értékelése
A futóverseny teljes tartama max. 1, 5 óra:

A versenyzők életkora: korlátozás nélkül, de a 

 • 13 és 18 év közötti életkorú versenyzőknek be kell nyújtaniuk a törvényes képviselőjük írásbeli hozzájárulását. A jogi képviselő hozzájárulása a részvétel elfogadásának része; felhatalmazási űrlap "itt"
 • a 12,9 év alatti futók (egyedül nem futhatnak) csak 18. életévét betöltött résztvevő kíséretében vehetnek részt a futáson, akinek szintén nevezni kell erre a versenyre , és fel kell mutatni a  kiskorú törvényes képviselőjének a hozzájárulását."itt"

A korcsoportba való nevezés szempontjából az idén elért életkor mérvadó, függetlenül a születés napjától és hónapjától.

Nevezési díj:

7 €/személy és online kell benevezni 

A startcsomag a következőket tartalmazza:

 • Rajtszám időmérő chippel
 • részvételi érem (a résztvevők a célvonalban kapják meg, miután a megadott határidőn belül befejezték a pályát)
 • online oklevél

A nyertesek díjai:

Leggyorsabb futó nő / férfi minden kategóriában.

Bejelentkezés:

Az online bejelentkezés 2022.2.19-én 12.00 órakor lezárul, vagy a 200 fős maximális limit elérésekor.

Amint a belépési díjat megfizeti a nevező, a neve megjelenik a nevezési listán és egy e-mailt kap, amely megerősíti a nevezést. (Ha nem találja az e-mailt, ellenőrizze a SPAM / ADVERTISING mappát).

A nevezési díj befizetése:

A nevezési díjat csak bankkártyával lehet befizetni vagy átutalással. Az Ön neve azonnal megjelenik a nevezési listán.

Időmérés és eredmények:

Az elektronikus időzítőt a SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk biztosítja. Az eredményeket folyamatosan közzéteszik a VysledkovyServis.sk, majd az esemény FB oldalán.

Rajtszám:

A rajtszámokat a verseny napján 12:00-tól a város turisztikai információs irodájában lehet átvenni. Minden futó köteles a rajtszámot rácsatolni a külső ruharétegéhez, hogy látható legyen, és ne legyen lefedve. Rajtszám nélkül az idő nem kerül rögzítésre.  Az a futó, aki a rajtlistán egy másik versenyzőhöz rendelt rajtszámmal indul, kizárásra kerül.

Rajtszám átírása másik személyre:

Ha nem tud részt venni a versenyen, és átírná a rajtszámát egy másik résztvevőre, akkor ezt megteheti a nevezési oldalon amíg a nevezés tart. Válassza az "Alkalmazás módosítása" lehetőséget, és adja meg az új futó összes részletét. A változtatást azonban annak a személynek kell létrehoznia, aki eredetileg bejelentkezett. A startcsomagot már az új előfizető kapja meg. 

 A rajtszám 4 €-os kezelési díj ellenében átkerülhet egy másik személyre. 

A rajtszám átvétele után a rajtszászám átruházása más futóra már nem lehetséges. A befizetett nevezési díjat nem térítjük vissza.

A rajtszámot nem lehet áthelyezni a következő évre.

Biztosítás:

Minden résztvevő köteles egyéni egészségbiztosítást kötni a futásra. A szervező nem vállal felelősséget az utazással, tartózkodással és a versenyzők részvételével kapcsolatos anyagi vagy egészségügyi károkért. Minden résztvevő a saját felelősségére indul a versenyen.

Öltözők és csomagmegőrző:

Az átöltözés, a WC lehetősége a város Danubius Mozijának helyiségében lesz. A szervező nem vállal felelősséget az értéktárgyak elvesztéséért.

COVID 19:

A Covid 19 intézkedéseket a rendezvény napján az Érsekújvári- Nové Zámky járásra vonatkozó intézkedéseknek megfelelően kell betartani.

Vis maior:

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a körülményektől függően módosítsa és tovább pontosítsa a jelen javaslatokban vagy szervezeti utasításokban szereplő egyes adatokat. A versenyt minden időben megrendezik. Rendkívül rossz idő esetén a szervező fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa vagy törölje a versenyt.

Ebben az esetben a futó nem jogosult a nevezési díj vagy annak egy részének visszatérítésére, mivel a szervezőnek már a rendezvény megszakításának/törlésének tényleges időpontja előtt kiadásai voltak. Az összes körülmény mérlegelése után azonban a szervező  dönthet a verseny virtuális módban való megszervezéséről.