Ochrana osobných údajov- Személyes adatok védelme

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je

Organizátor: Vis Vitalis klub o.z., Komenského 72, 943 01 Štúrovo, +421 907 561 488,

e-mail: visvitalisklub@gmail.com

(ďalej len "Správca");

2. Kontaktné údaje správcu sú: tel: +421907561488, e-mail: visvitalisklub@gmail.com

3. Osobnými údajmi se rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Informácie o ochrane osobných údajov zákazníka

1.Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov

Tento dokument obsahuje zásady a podmienky nakladania s osobnými údajmi používateľov webového sídla. Webové sídlo https://www.beh-vis-vitalis-futas.sk/ ako prevádzkovateľ (ďalej len ako "prevádzkovateľ), vyhlasuje, že k osobným údajom pristupuje vždy zodpovedne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č.(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.2. Na aké účely Vaše údaje spracúvame?

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení, užívateľ dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia prevádzkovateľovi virtuálneho behu. Užívateľ vyhlasuje že uviedol svoje vlastné osobné údaje, údaje osoby ktorá mu k uvedeniu údajov dala výslovný súhlas a toto tvrdenie v prípade potreby doloží v písomnej forme, alebo údaje osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Ak ste ako používateľ zverejnili niektoré údaje v službách, ktorých obsah je prístupný verejnosti , alebo ktorých obsah je prístupný iným používateľom, napr. Slovenská pošta, tieto údaje sú zverejnené alebo sprístupnené na dobu neurčitú, ak nie je v podmienkach konkrétnej služby uvedené inak. Na základe Vašej žiadosti ich prevádzkovateľ vymaže, ak to bude technicky možné. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov, budeme spracúvať údaje o tom, kedy a ako ste nám súhlas poskytli a kedy ste ho odvolali. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že sme Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúvali oprávnene alebo na účel ochrany našich oprávnených záujmov v prípadných súdnych alebo správnych sporoch. Keď navštívite webovú stránku prevádzkovateľa, môžu byť zaznamenané informácie odosielané Vašim prehliadačom ako IP adresa, dátum, čas, používaný prehliadač, operačný systém, objem dát a pod. Takéto údaje sa nepoužívajú na vytváranie osobných profilov používateľa. V prípade objednávky Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ používať po dobu nevyhnutnú na jej vybavenie. K osobným údajom poskytnutým užívateľom pri určitých podmienkach môžu mať prístup okrem prevádzkovateľa aj tretie strany ako poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia newslettrov, poskytovatelia cookies.

11.3. Zabezpečenie webstránky

Používateľ pri akomkoľvek pripojení používa zabezpečenie SSL na zabránenie prístupu tretej strany aby chránil akékoľvek dáta a osobné údaje prevádzkovateľa aj užívateľa.

11.4. Kontaktovanie užívateľa Prevádzkovateľ od Vás môže požiadať o poskytnutie alebo doplnenie niektorých údajov, na základe čoho bude možná Vaša priama identifikácia. V tomto prípade Vás prevádzkovateľ bude žiadať o priamy súhlas a budete mať možnosť sa zoznámiť s podmienkami poskytovania konkrétnej služby. Užívateľ môže kontaktovať prevádzkovateľa na základe žiadosti o spätné kontaktovanie vo veci ako poradenstva, akýchkoľvek otázok, reklamácie a pod. Poskytnutie osobných údajov od užívateľa sú dobrovoľné. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ môže žiadať od užívateľa sú: MENO a PRIEZVISKO, e-mailová adresa a poštová adresa, dátum narodenia. Užívateľ poskytuje osobné údaje vždy dobrovoľne a užívateľ dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.

11.5. Spôsoby získavania osobných údajov

V určitých prípadoch môžu byť zaznamenané osobne údaje užívateľa nasledovnými spôsobmi:

Registračný formulár Slúži na registráciu na beh. Vyplnením registračného formulára užívateľ dobrovoľne súhlasí o zdieľanie svojich osobných údajov ako meno, adresa, email. Kontaktný formulár Slúži na kontaktovanie prevádzkovateľa užívateľom správou, pričom vyplnením užívateľ dobrovoľne súhlasí o poskytnutie svojich osobných údajov na prípadné spätné kontaktovanie, ako meno a emailová adresa.

11.6. Cookies

Čo sú cookies Cookies sú malé textové súbor, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Webové stránky používajú základné, funkčné, reklamné súbory cookies pre účely zabezpečenia, ich riadnej funkčnosti, pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenia stránok a ďalej na účely zobrazovania reklamy.

Používanie cookies Pri používaní našej webovej stránky môžete dať súhlas s používaním súborov cookies. Informácie týkajúce sa súborov cookies sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu používateľa.

Cookies môžu byť: Session cookies - ktoré sú prechodné uložené na počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení užívateľa do doby než opustí webovú stránku. Po tomto kroku sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať. Perzistentné cookies - zostávajú uložené na počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení používateľa, aj keď opustí webovú stránku, takéto cookies pomáhajú webovej stránke, aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako konkrétnu osobu. Cookies ďalej môžeme rozlišovať ako: Nevyhnutné- ktoré umožňujú pohyb na webovej stránke a používanie základných funkcií. Nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. S ich pomocou si napríklad zapamätajú údaje zadané na objednávku, keď v rámci jednej návštevy webovej stránky sa prechádza rôznymi obrazovkami. Prevádzkové- zhromažďujú informácie o tom, ako webovú stránku používa užívateľ, napr. akú stránku používa. Nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť totožnosť používateľa. Údaje sú anonymné a slúžia na zlepšovanie webovej stránky, a nepoužívajú sa na cielenú reklamu. Funkčné cookies- slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zjednodušenia návštevy webovej stránky užívateľom. Cookies tretích strán- slúžia na meranie návštevnosti cez systémy ako napr. Google Analytics., alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. Facebook. Toto môze mať za následok akceptovanie cookies tretích strán, ktoré nie je možné ovplivniť prevádzkovateľom. Pre bližšie informácie v takomto prípade môžete navštíviť stránky týchto strán a oboznámit sa bližšie s ochranou osobných údajov a presné využitie cokkies.

Možnosti nastavenia cookies Vo vašom prehliadači máte možnosť ovládania alebo vymazania súborov cookies podľa vlastných potrieb. Podľa typu vášho prehliadača v nastaveniach manuálne máte možnosť zablokovať, vymazať, zabrániť ukladania súborov cookies.

11.7. Obsah z iných webových stránok, Analytika

Užívateľ dobrovoľným poslaním, alebo zdieľaním vlastných fotografií prevádzkovateľovi, dobrovoľne súhlasí o ich použití prevádzkovateľom, na zverejnenie ich obsahu. Obsah na stránke prevádzkovateľa môže obsahovať vložený obsah z iných stránok vo forme článkov, videa, obrázkov, presmerovania na iné webové stránky ("link"), zdieľanie určitého obsahu na sociálnych médiách ako Facebook, Instagram a pod . Tieto webové stránky môžu zbierať taktiež osobné údaje, sledovať interakciu, používať cookies. Pri zdieľaní obsahu na sociálnych médiách ako Facebook, Instagram a pod. užívateľ dáva dobrovoľný súhlas v prípade zverejnenia obsahu ako fotografia, videá, osobné údaje ako meno a priezvisko, bežecké výsledky, mesto, klub, organizácia, pričom jeho súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Webová stránka používateľa môže využívať nástroje na monitorovanie údajov návštevnosti z dôvodu zlepšovania svojej webovej stránky. Bližšie informácie ochrany osobných údajov poskytovateľa služby analyzovania webovej stránky prevádzkovateľa nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

11.8. Poučenie a práva dotknutej osoby

Ak ste poskytli akékoľvek Vaše osobné údaje, dostávate sa do pozície takzvanej dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa žiadať potvrdenie: - či sú alebo nie sú o nej spracovávané osobné údaje -informácie o spracovaní osobných údajov -presné informácie o pôvode získania osobných údajov -zoznam o jej osobných údajov -opravu, doplnenie, zmenu svojich nesprávnych osobných údajov -vymazania svojich osobných údajov ktorých spracovávanie skončil alebo došlo k porušeniu zákona, alebo z dôvodu odvolania predošlého súhlasu spracovávania osobných údajov. Osobné údaje sú uchovávané počas zákonmi stanovených dôb na ich archiváciu, po dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov alebo po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. K osobným údajom poskytnutým užívateľom pri určitých podmienkach môžu mať prístup okrem prevádzkovateľa aj tretie strany ako poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia newslettrov, poskytovatelia cookies. Prevádzkovateľ vyhlasuje právo na zmenu a doplnenie niektorých údajov, ktoré nie sú zákonom určené. Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, prípadnej reklamácie, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, môžete nás kontaktovať na visvitalisklub@gmail.comMáte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke [....] potvrzuje kupujúci, že byl oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť [1.1.2022.]